Hyresvillkor

Allmäna hyresvillkor
1. TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.
2. HYRESOBJEKT
2.1 Hyresobjekt skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens maskindepå. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.
2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftsdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
2.4 Anmärkningar mot hyresobjekt eller instruktioner skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.
2.5 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick.
2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen och under normal arbetstid.
3. ANVÄNDNING
3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.
4. HYRESTID
4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.
4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.
5. ERSÄTTNING
5.1 Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.
5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.
5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering. 5.4 För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
5.6 Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat anges i uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.
6. ANSVAR
6.1 Uthyraren svarar för skador till följd av normal förslitning.
6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.
6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
6.5 Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring till återanskaffningskostnaden.
6.6 Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.
7. HÄVANDE
7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.
7.2Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.
Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
7.3 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder
ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.
8. TVIST
8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.
9. FÖRSÄKRING
9.1 Vid hyra av grävmaskiner, bobcat, dumpers samt vältar ansvarar kunden själv för trafikförsäkring.
________________________________________
Vi förbehåller oss rätten till ev. prisjusteringar utan föregående notis